เกี่ยวกับ

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์  จรรย์สืบศรี

สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร 053921444

 

ประวัติการศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

การทำงาน

พ.ศ.2528 - 2532 สถาปนิก สำนักงานโยธาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ.2532 - 2544 สถาปนิก สำนักงานโยธาธิการจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2544 - ปัจจุบัน อาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานวิจัย

นักวิจัย  โครงการบูรณาการมรดกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (สกว.)

นักวิจัย  โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดน่าน (การเคหะแห่งชาติ)

นักวิจัย  โครงการศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการ ภาคเหนือ (การเคหะแห่งชาติ)

นักวิจัย  โครงการฟื้นฟูเมืองการอยู่อาศัยในภูมิภาค: ชุมชนเมืองแพร่ (การเคหะแห่งชาติ)

หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษารูปแบบและวิธีการจัดทำความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัย กรณีศึกษา: อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (การเคหะแห่งชาติ)        

หัวหน้าโครงการ โครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน เรื่องที่อยู่อาศัยแบบประเพณีล้านนา (การเคหะแห่งชาติ)

หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการเรื่องการจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น (พื้นที่ภาคเหนือ) (การเคหะแห่งชาติ)

หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาและจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (การเคหะแห่งชาติ)

นักวิจัย  โครงการวิจัย  วิถีแห่ง “เฮือนไต” ในมณฑลวัฒนธรรมสองฝั่งโขง (สกว.)

หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง (สกว.)

นักวิจัย  โครงการศึกษาแนวทางการกำหนดเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนา (สกว.)

หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ (การเคหะแห่งชาติ)

นักวิจัย  โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (สกว.)

นักวิจัย  โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับสิ่งปลูกสร้างในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนา (สกว.)