รายละเอียดของงาน            ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน เลือกอาคารตัวอย่างมา 1 หลัง หรือกลุ่มอาคารมา 1 กลุ่ม ศึกษาและจัดทำโครงการเสนอแนะในการอนุรักษ์ฟื้นฟูอาคาร และบริเวณ เชิงแนวความคิด เชิงเทคนิค เชิงประโยชน์ใช้สอยก็ได้ ทำการศึกษาเสนอเป็นรายงานโดยใช้เนื้อหาเป็นคำบรรยาย รูปแบบ และภาพสเก๊ตซ์ ให้เข้าใจ

 

การนำเสนอ                       ให้จัดทำเป็นไฟล์รายงาน ประกอบด้วยเนื้อหา รูปภาพประกอบ sketch และอื่นๆตามความเหมาะสม กำหนดให้เป็น Word, Illustrator, Jpeg, Pdf บันทึกในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 

 

ผู้ออกโปรแกรม                  อาจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี

 

กำหนดส่งงาน                    หลังสอบปลายภาค