รายละเอียดของงาน            ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน เลือกอาคารตัวอย่างมา 1 หลัง หรือกลุ่มอาคารมา 1 กลุ่ม หรือย่าน ที่ได้ทำการอนุรักษ์แล้ว เป็นการทำการศึกษาเสนอเป็นรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการฟื้นฟูอาคาร ทั้งประวัติ  วัตถุประสงค์ แนวความคิด ขั้นตอน วิธีการ ผลสำเร็จและอื่นๆ

 

การนำเสนอ                         ให้จัดทำเป็นไฟล์รายงาน ประกอบด้วยเนื้อหา รูปภาพประกอบ และอื่นๆตามความเหมาะสม กำหนดให้เป็น Word, Illustrator, Jpeg, Pdf บันทึกในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD)  

 

ผู้ออกโปรแกรม                    อาจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี

 

กำหนดส่งงาน                      ระหว่างสอบกลางภาค