ประเภทของอาคารอนุรักษ์ โบราณสถานหรือมรดกทางวัฒนธรรม

ในการแบ่งประเภทของโบราณสถาน เราสามารถแบ่งได้ในหลายกรณีคือ

 

แบ่งตามคุณค่าความสำคัญได้ 2 ประเภท คือ

          1. โบราณสถานระดับชาติ ได้แก่

- โบราณสถานที่มีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปสถาปัตยกรรม วิชาการ สังคม หรือชาติพันธ์วิทยา

   ซึ่งมีความสำคัญต่อสังคมส่วนรวมในชาติ ไม่เฉพาะเจาะจงท้องถิ่นใด

- โบราณสถานที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

- โบราณสถานที่เป็นตัวแทนของศิลปกรรมที่มีคุณค่าทางศิลปะมาก

- โบราณสถานที่เป็นตัวอย่างหรือตัวแทนของรูปแบบใดๆที่มีลักษณะเฉพาะ หาได้ยาก

- โบราณสถานที่ยังมิได้มีการสำรวจ ดำเนินการขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดี หรือขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

- ซากโบราณสถานร้างที่มีความเก่าแก่ และไม่มีการใช้งานที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ

 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท            พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท    พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์         พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท              วัดราชบูรณะ  

วัดอรุณราชวราราม                    วัดพระธาตุดอยสุเทพ    วัดพระราม                                วัดชุมพลนิกายาราม                    วัดเจ็ดยอด                      

 

          2. โบราณสถานระดับท้องถิ่น ได้แก่

- โบราณสถานที่มีคุณค่าด้านต่างๆต่อชุมชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้น

- โบราณสถานที่มีลักษณะอื่นๆนอกเหนือจากลักษณะของโบราณสถานระดับชาติ

 พระธาตุดอยคำ                            โบสถ์โถงวัดโลการาม                  โบสถ์วัดศาลาหัวยาง                  โบสถ์น้ำวัดพุทธเอิ้น                    หอไตรวัดพระศรีโพธิ์ชัย

 

(หน้าต่อไป)