มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 เวบไซด์รายวิชา อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน