มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

 สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 เวบไซด์รายวิชาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน