1. ความหมายของการอนุรักษ์และคำที่เกี่ยวข้อง

2. ประวัติการคุ้มครอง หรือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

3. ประเภทของอาคารอนุรักษ์และโบราณสถาน หรือ มรดกทางวัฒนธรรม

4. กฎหมาย กฎบัตรนานาชาติและการปฏิบัติ

5. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการ

6. เทคนิคการอนุรักษ์ต่างๆ

7. การทำงานที่เกี่ยวข้องกับฐานานุศักดิ์สถาปัตยกรรม

8. ศึกษาอาคารหรือกลุ่มอาคารจากโครงการตัวอย่าง