รหัสรายวิชา                   42014412   

ชื่อรายวิชา                    อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน                             

                                    (Conservation of Urban and Architecture)

หน่วยกิต                        3(3-0-6)

 

คำอธิบายรายวิชา           ศึกษาความหมายขอบเขตและความสำคัญของการอนุรักษ์ชุมชน สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมหลักการและแนวความคิดในการอนุรักษ์กระบวนการวิธีการและเทคนิคการวางแผนอนุรักษ์กฎบัตรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องฝึกปฏิบัติการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนขนาดเล็ก