รหัสรายวิชา                   12-180-383   

ื่อรายวิชา                    การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน                             

                                    (Urban and Architecture Conservation)

หน่วยกิต                        2

 

คำอธิบายรายวิชา           ศึกษาสาระสำคัญในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน วิวัฒนาการงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทย การประเมินคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม กลวิธีการกำหนดนโยบาย วิธีวางแผน วางผังและออกแบบ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการอนุรักษ์