ลักษณะการเรียนการสอน

1. การบรรยายในชั้นเรียน ใช้อุปกรณ์สื่อประกอบ เช่น แผ่นใส สไลด์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (PowerPoint, Windows Media player)

2. เวบไซด์รายวิชา

3. การดูงานนอกสถานที่