1.  รายงานเรื่อง Urban Conservation หรือ Architecture Conservation จากกรณีตัวอย่าง 20 คะแนน
  2. โครงการเสนอแนะการอนุรักษ์อาคาร หรือกลุ่มอาคาร หรือย่าน 40 คะแนน
  3. การสอบวัดผล 30 คะแนน
  4. จิตพิสัย 10 คะแนน