มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

 สาขาสถาปัตยกรรม

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

  เวบไซด์รายวิชา Urban and Architecture Conservation