มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 สาขาสถาปัตยกรรม

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

  เวบไซด์รายวิชา Conservation of Urban and Architecture