1. เพื่อให้นักศึกษาศึกษาประวัติการอนุรักษ์ เข้าใจความหมายและแนวคิดของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและย่าน

2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ ประเภท และวิธีการอนุรักษ์อาคารในแบบและเทคนิคต่างๆ

3. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาผลงานการอนุรักษ์อาคารและย่าน

4. เพื่อให้นักศึกษาฝึกหัดปฏิบัติการจัดทำโครงการเสนอแนะการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมหรือย่านหรือชุมชน