บรรณานุกรม

  หนังสือ

1. สุพล ปวราจารย์ (รวบรวม), ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ การอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี, เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย คณะวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, เชียงใหม่

2. สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, คู่มือการดูแลรักษาโบราณสถาน, กรุงเทพฯ, 2546

3. รศ.สิทธิพร ภิรมย์รื่น, การอนุรักษ์ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม : แนวคิด หลักการ และผลการปฏิบัติ, วารสารหน้าจั่ว ฉบับที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2546 - 2547, กรุงเทพฯ, 2547

4. รศ.กำธร กุลชล, การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบนถนนราชดำเนินกลาง : ประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ, วารสารหน้าจั่ว ฉบับที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2540, กรุงเทพฯ, 2540

5. ผศ.สมชาติ จึงสิริอารักษ์, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, เอกสารประกอบการสอนวิชาอนุรักษ์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ

6. อ.สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, 70 ปีแห่งการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม(ไทย), วารสาร"หน้าจั่ว" วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 12 ประจำปี 2536-2537, กรุงเทพฯ, 2537

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ, แนวคิดและการปฏิบัติ การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในประเทศไทย,

8. รองศาสตราจารย์ประสงค์ เอี่ยมอนันต์, การอนุรักษ์โบราณสถานของชาติ, เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่พูนศักยภาพของท้องถิ่นด้านธุรกิจการท่องเที่ยว, กรุงเทพฯ, 2544

   Website

 Historic Building Renovation http://www.libraryhq.com/renovation.html

 IcomosThai http://www.icomosthai.org/

 กรมศิลปากร http://www.moe.go.th/finearts/

 อุทยานประวัติศาสตร์ไทย http://www1.mod.go.th/heritage/nation/park/mainp.htm