อ.สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี  
  เวบไซด์นี้ สร้างขึ้นตามนโยบายการศึกษาที่ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเลคโทรนิค หรือ E-Learning สร้างขึ้นจากเอกสารประกอบคำบรรยายในรายวิชา  Thai Vernacular Architecture (สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น) สำหรับนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีเนื้อหา สาระ และรายละเอียดการศึกษารูปแบบอาคารพื้นถิ่นของไทยในภาคต่างๆ วิเคราะห์รูปแบบที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากค่านิยมทางวัฒนธรรม แบบแผนประเพณี วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อให้เกิดความสำนึกในคุณค่าของงานออกแบบระดับพื้นบ้านของไทย

การจัดทำเวบไซด์นี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาได้ด้วยตนเองโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จากภายในวิทยาเขต จากที่พักอาศัย หรือที่ใดๆ ซึ่งสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ตลอดเวลา แม้จะจบการศึกษาไปแล้ว อันเป็นการส่งเสริมให้การศึกษาบรรลุผลได้ดี

เวบไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น เนื้อความและรูปภาพบางรูปได้นำมาจากเอกสารอ้างอิงและเวบไซด์ต่างๆโดยมิได้เจตนาจะละเมิดสิทธิ์ ขอให้นักศึกษาใช้เวบไซด์นี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามนำไปเผยแพร่หรือเพื่อการอื่นใดโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์
รหัสรายวิชา 42012308  
ชื่อรายวิชา สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
Thai Vernacular Architecture
หน่วยกิต 3
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทบ้านเรือน ชุมชน และวัดพื้นถิ่นในล้านนาและภาคต่างๆของไทย

ด้านรูปแบบ คติการสร้าง วัสดุ โครงสร้าง และเทคนิคการก่อสร้าง มีทัศนศึกษา

 

เนื้อหาวิชา สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคเหนือตอนล่าง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาติพันธุ์
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคกลาง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคอีสาน
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้
E-Book Download