เอกสารอ้างอิง

 1. ผศ.ดร.ธาดา สุทธิธรรม, สถาปัตยกรรมไทย, ขอนแก่น, พ.ศ.2541

 2. ศ.เฉลิม รัตนทัศนีย์, วิวัฒนาการศิลป สถาปัตยกรรมไทยพุทธศาสนา, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2539

 3. สมหมาย เปรมจิตต์และคณะ, พระเจดีย์ในล้านนา, เชียงใหม่, พ.ศ.2546 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

 4. ศ.โชติ กัลยาณมิตร, พจนานุกรม สถาปัตยกรรมและศิลปเกี่ยวเนื่อง, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2548(พิมพ์ครั้งที่ 2)

 5. ศ.โชติ กัลยาณมิตร, สถาปัตยกรรมแบบไทยเดิม, กรุงเทพฯ, 2545 (พิมพ์ครั้งที่ 4)

 6. ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้านนา, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2544

 7. รศ.สุรพล ดำริห์กุล, แผ่นดินล้านนา, กรุงเทพฯ, 2539

 8. รศ.สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ์ และความหมายของซุ้มประตู-หน้าต่างไทย, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2546

 9. กรมศิลปากร, จอมเจดีย์, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2543

10. รศ.สมคิด จิระทัศนกุล, วัด: พุทธศาสนาสถาปัตยกรรมไทย, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2543

11. อ.นารถ โพธิประสาท, สถาปัตยกรรมในประเทศไทย, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2542

12. รศ.เสนอ นิลเดช, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2537

13. ผศ.สามารถ สิริเวชพันธ์, สถาปัตยกรรมล้านนา, เชียงใหม่, พ.ศ.2548

14. ผศ.สามารถ สิริเวชพันธ์, เอกสารประกอบการสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทย 2, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ, พ.ศ.2527