ลักษณะการเรียนการสอน

1. การบรรยายในชั้นเรียน จกเกสารระกอบการสอน (Sheet)

2. เวบไซด์รายวิชา

3. การฝึกปฏิบัติเขียนแบบและทำหุ่นจำลอง

4. การดูงานนอกสถานที่หรือทัศนศึกษา