1. ความเป็นมาและคติความเชื่อของการก่อสร้างวัดและองค์ประกอบในวัด

2. การแบ่งและใช้พื้นที่ของวัด

3. องค์ประกอบสำคัญในเขตพุทธาวาส เจดีย์ มณฑป โบสถ์ วิหาร เสมา

4. องค์ประกอบสำคัญในเขตสังฆาวาส หอไตร ศาลาการเปรียญ ศาลาโรงธรรม หอระฆัง กุฏิ หอฉัน

5. สถาปัตยกรรมไทยในวัง

6. บุคคลสำคัญในงานสถาปัตยกรรมไทย