1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี

2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝีกหัดการเรียนรู้และวิเคราะห์สถาปัตยกรรมไทยที่เกิดขึ้นจากค่านิยมทางวัฒนธรรม แบบแผนประเพณี วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อม

3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความซาบซึ้งและสำนึกในคุณค่าของงานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยที่มีคุณค่า

4. เพื่อให้นักศึกษาฝึกหัดเขียนแบบและทำหุ่นจำลองงานสถาปัตยกรรมไทย