รหัสรายวิชา                   12-180-280   

ื่อรายวิชา                    สถาปัตยกรรมไทย 1                             

                                    (Thai Architecture 1)

หน่วยกิต                        2

 

คำอธิบายรายวิชา            ศึกษาแนวความคิดการออกแบบและฝึกเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี เช่น อาคารทางศาสนา พระราชวัง ทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย รูปทรงและโครงสร้าง เพื่อให้เข้าใจและซาบซึ้งถึงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมในแนวการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ