เวบไซด์นี้ เป็นเวบไซด์ที่สร้างขึ้นตามนโยบายการศึกษาที่ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบอิเลคโทรนิค หรือ E-Learning โดยสร้างขึ้นจากเอกสารคำสอนรายวิชา  Thai Architecture (สถาปัตยกรรมไทย) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่สอง สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีเนื้อหา สาระ และรายละเอียดการศึกษาแนวความคิดการออกแบบ ฝึกเขียนแบบและทำหุ่นจำลองงานสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี เช่น อาคารทางศาสนา พระราชวัง ทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย รูปทรงและโครงสร้าง เพื่อให้เข้าใจและซาบซึ้งถึงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมในแนวการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

           

                จุดประสงค์ของการจัดทำเวบไซด์นี้ก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาได้ด้วยตนเองโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต จากภายในวิทยาเขต จากที่พักอาศัย หรือที่ใดๆที่เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ตลอดเวลา อันเป็นการส่งเสริมให้การศึกษาบรรลุผลได้ดียิ่งขึ้น

 

เวบไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น เนื้อความและรูปภาพบางรูปได้นำมาจากเอกสารอ้างอิงและเวบไซด์ต่างๆโดยมิได้เจตนาจะละเมิดสิทธิ์ ขอให้นักศึกษาใช้เวบไซด์นี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามนำไปเผยแพร่หรือเพื่อการอื่นใดโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์.