มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

 สาขาสถาปัตยกรรม  

  เวบไซด์รายวิชา สถาปัตยกรรมไทย Thai Architecture