หน้าแรก   
 วัตถุประสงค์ 

เวบไซด์นี้สร้างขึ้นตามนโยบายการศึกษาที่ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเลคโทรนิค หรือ E-Learning สร้างขึ้นจากเอกสารประกอบการบรรยายในรายวิชาต่างๆ ของอาจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม สามารถเข้าศึกษาได้ด้วยตนเองโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จากภายในวิทยาเขต จากที่พักอาศัย หรือที่ใดๆ ซึ่งสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ตลอดเวลา อันเป็นการส่งเสริมให้การศึกษาบรรลุผลได้ดี ตลอดจนเป็นการร่วมเผยแพร่ความรู้สู่สังคมสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจในเนื้อหาวิชาการทั่วไป

 E learning
 รายวิชา
 
ไทย พื้นถิ่น อนุรักษ์
 บทความ
 วิชาการ
  มรดกทางวัฒนธรรมที่แม่แจ่ม | เรือนไม้แม่แจ่ม | เฮือนไตในลุ่มน้ำโขง | แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม | ปลายจ๋อง เสน่ห์และความหมาย |
 เวบไซด์
 งานวิจัย
โครงการศึกษารูปแบบและวิธีการจัดทำความรู้เรื่องที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา :อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์เสมือน เรื่องที่อยู่อาศัยแบบประเพณีล้านนา
แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัย ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น (พื้นที่ภาคเหนือ)
ศิลปวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม
 เกี่ยวกับ